Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Polityka Prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia24-04-2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzypływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i wykorzystywane tylko i wyłącznie w procesie sprzedaży i obsługi posprzedażnej.

Informujemy, że:

1. Informacje nt. administratora danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest „CIEPŁO-TECH ANDRZEJ ORZECHOWSKI, ALFRED OWCZAREK” Spółka jawna z siedzibą w Groblicach, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Siechnice, ul. Polna, nr 76C, kod 55-010,poczta Groblice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000417893, posiadająca NIP: 8951940505 oraz REGON: 020906943.
Kontakt z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest w następujący sposób:
» listownie na adres: CIEPŁO-TECH A. Orzechowski, A. Owczarek Sp.j., ul. Polna 76C, 55-010 Groblice,
» elektronicznie na adres: biuro@cieplotech.pl

2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, a także jeżeli jesteś przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie adresu wykonywania działalności i numeru NIP, przetwarzane są przez nas na podstawie:
» art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Twojeżądanie do zawarcia umowy i następnie jej prawidłowego wykonania;
» art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zażądasz wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego zawarcie umowy, jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa obowiązku przechowywania takich dokumentów przez okres lat 5 odkońca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego wystawienie.

3. Podanie danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkiem umownym. Konsekwencją ich niepodania będzie odmowa zawarcia z Tobą umowy. Jeżeli jesteś osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą i chcesz otrzymać dokument księgowy potwierdzający zawarcie umowy, podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a w przypadku odmowy ich podania – wystawienia takiego dokumentu nie będzie możliwe.

4. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, przy czym ich dalszym odbiorcą mogą być podmioty współpracujące z nami w ramach sieci sprzedaży, bądź świadczące na naszą rzecz usługi serwisowe, a także księgowe i prawne. Jeżeli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt z nami.

5. Okres przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 2 lat od dnia wydania rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, a jeżeli zawarcie umowy potwierdzone zostało dokumentem księgowym, innym niż paragon – przez okres 5 lat oddnia wystawienia tego dokumentu; przy czym do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym przypada upływ tego terminu. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych może ulec przedłużeniu w przypadku wykonywania przez Ciebie praw z rękojmi za wady rzeczy i/lub gwarancji, analogicznie o czas, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres ten może również ulec przedłużeniu na czas ewentualnych postępowań sądowych z naszym udziałem zgodniez przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

6. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
» żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu,
» wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.

Kontakt

Sprzedaż
T: 572 611 631

Krystian Kuriata
T: 505-720-770
krystian.kuriata@auerpolska.com
Relacje B2B
Jerzy Polanowski
T: 797-727-403
jerzy.polanowski@auerpolska.com
Transport i spedycja
T: 502-030-268
transport@grupabrann.pl
Części zamienne / Serwis
T: 572 611 631
serwis@auerpolska.com
Telefony serwisu dla poszczególnych województw znajdują się w zakładce Serwis
Marketing
marketing@auerpolska.com
Księgowość
T: 502-030-717
ksiegowosc@grupabrann.pl
  Napisz do nas

Dane adresowe

Grupa BRANN Sp. z o.o.
wyłączny przedstawiciel marki Auer/Intuis w Polsce 
ul. Polna 76C
55-010 Groblice